Lisans Programları

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı:
Bölümümüzde 4 yıllık Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi verilmektedir. Mezun olanlara "Endüstri Mühendisi" unvanı verilir. Eğitim güz ve bahar yarıyıllarında yapılmaktadır, bazı dersler için yaz öğretimi olanağı da mevcuttur. Mezun olabilmek için 4.00 üzerinden 2.00 ortalamaya sahip olmak ve atölye, üretim ve yönetim konularında olmak üzere 3 defa yaz stajı yapmak gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Eğitsel Amaçları:
• EA1. Organizasyonların gereksinimlerini anlamak, bunları araştırmak ve formüle etmek
• EA2. Bilimsel bilgiye dayanarak organizasyonel performansı geliştirmek
• EA3. Farklı bilgi ve becerileri gerektiren alanlara esneklikle uyum sağlamak
• EA4. Endüstriyel sistemlerin etkin tasarımı, uygulaması ve sürekli gelişmesine odaklanmak

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Program Çıktıları:
• PÇ1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili bilgileri uygulama becerisi
• PÇ2. Deney tasarlama ve uygulama becerisinin yanı sıra verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
• PÇ3. Ekonomi, çevre, toplum, politika, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi kısıtlar dahilinde istenen ihtiyaçlara yanıt verecek sistem, bileşen ya da süreç tasarlama becerisi
• PÇ4. Çok disiplinli takım çalışması yapabilme becerisi
• PÇ5. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi 
• PÇ6.Endüstri Mühendisliği mesleğinin etik ilkelerini ve getirdiği sorumlulukları bilme
• PÇ7. Etkin iletişim kurma becerisi
• PÇ8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrama 
• PÇ9. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve bunu yaşama geçirme becerisi
• PÇ10. Çağdaş konularla ilgili bilgiye sahip olma
• PÇ11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve çağdaş mühendislik araçlarını kullanma becerisi
• PÇ12. İş dünyasında uygulama yapma becerisi
• PÇ13. Yönetim bilgi ve becerisi
• PÇ14. Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişiklikler ile ilgili sorumluluk ve çevre bilinci
• PÇ15. Yüksek özgüven ve inisiyatif alma becerisi

Lisans Öğretimi Yönetmeliği

Ders Planı


İTÜ-SIUE Endüstri Mühendisliği Ortak Çift Diploma Programları:

Çift Diploma Yönetmeliği


Çift Anadal Programı (ÇAP):
Bölümümüz lisans öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesindeki diğer lisans programlarıyla çift anadal programlarına (ÇAP) katılabilmekredir.

Çift Anadal Yönetmeliği